لیست شرکت های استخراج معدن در شرکتهای سهام جاکارتا